Do  kompetencji  stanowiących  rady  pedagogicznej  należy:

- zatwierdzanie  planów  pracy  szkoły po  zaopiniowaniu  przez  radę  szkoły;

-podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wyników  klasyfikacji  i  promocji  uczniów;

- podejmowanie  uchwał  w  sprawie  eksperymentów  pedagogicznych  w  szkole,  po  zaopiniowaniu  ich  projektów  przez radę  rodziców;

- ustalanie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkoły;

- podejmowanie  uchwał  w  sprawach  skreślenia  z  listy  uczniów;

- ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym  sprawowanego  nad  szkołą przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny,  w  celu  doskonalenia  pracy  szkoły.  Rada  pedagogiczna  opiniuje  w  szczególności:

- organizację  pracy  szkoły,  w  tym  tygodniowy  rozkład  zajęć  edukacyjnych;

- projekt  planu  finansowego  szkoły;

- wnioski  dyrektora  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień;

- propozycje  dyrektora  szkoły w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych.

Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego jest  dyrektor szkoły Ewa Leyk-Latowska.

Rada  pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, Art. 70 ust.1 )