Kompetencje Dyrektora Szkoły określa Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Art.  68.  1.  Dyrektor  szkoły w  szczególności:

- kieruje  działalnością  szkoły oraz  reprezentuje  ją  na  zewnątrz;

- sprawuje  nadzór  pedagogiczny;                

- sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania  prozdrowotne;

- realizuje  uchwały rady  pedagogicznej,  podjęte  w  ramach  ich  kompetencji  stanowiących;

- dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły zaopiniowanym  przez  radę  szkoły  i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  może  organizować  administracyjną, finansową  i  gospodarczą  obsługę  szkoły

- wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  i  nauczycielom  w  czasie  zajęć  organizowanych przez  szkołę;

- wykonuje  inne  zadania  wynikające  z  przepisów  szczególnych;

- wspódziała  ze  szkołami  wyższymi  w  organizacji  praktyk  pedagogicznych; - stwarza  warunki  do  działania  w  szkole:  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,  których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej,  opiekuńczej  i  innowacyjnej  szkoły;

- odpowiada  za  realizację  zaleceń  wynikających  z  orzeczenia  o  potrzebie  ksztacenia  specjalnego  ucznia;

- wspópracuje  z  pielęgniarką  albo  higienistką  szkolną,  lekarzem  i  lekarzem  dentystą,  sprawującymi  profilaktyczną opiekę  zdrowotną  nad  dziećmi  i  modzieżą,  w  tym  udostępnia  imię,  nazwisko  i  numer  PESEL  ucznia  celem  waściwej realizacji  tej  opieki.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Art.  70.  1.  Do  kompetencji  stanowiących  rady  pedagogicznej  należy:

-zatwierdzanie  planów  pracy  szkoły po  zaopiniowaniu  przez  radę  szkoły;

-podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wyników  klasyfikacji  i  promocji  uczniów;

- podejmowanie  uchwał  w  sprawie  eksperymentów  pedagogicznych  w  szkole,  po  zaopiniowaniu  ich  projektów  przez radę  rodziców;

- ustalanie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkoły;

- podejmowanie  uchwał  w  sprawach  skreślenia  z  listy  uczniów;

- ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym  sprawowanego  nad  szkołą przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny,  w  celu  doskonalenia  pracy  szkoły.  Rada  pedagogiczna  opiniuje  w  szczególności:

- organizację  pracy  szkoły,  w  tym  tygodniowy  rozkład  zajęć  edukacyjnych;

- projekt  planu  finansowego  szkoły;

- wnioski  dyrektora  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień;

- propozycje  dyrektora  szkoły w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych.

Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  jest  dyrektor  szkoły.

Rada  pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności.