Kompetencje Rady Rodziców określa Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 84 ust. 1-2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 ww. ustawy). Do kompetencji rady rodziców należy:

- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Inne uprawnienia Rady Rodziców:

Art. 84 ust. 6. „W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin (…)”.